TIBBİ BİRİMLER

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Modern tıp hastalıkların sonuçlarına yönelik tedaviden, koruyucu hekimlik uygulamalarıyla nedene ve hedefe yönelik tedaviye geçmekle birlikte, günümüz pratiği modern tıbba kişinin sağlık bütünlüğü içinde hayat kalitesini yükseltmek ve bunu sürdürülebilir kılmak yükümlülüğü vermektedir. Bu anlamıyla öncelikle dahiliye uzmanlığı (iç hastalıkları) tüm branşlardan, sağlığı sürdürülebilir ve kaliteli bir hayatla bütünleyecek hekimlik olmakla ayrışır.

İç hastalıkları uzmanı kişiyi ailesel (genetik), çevresel, mesleki ve alışkanlıklarıyla değerlendirir ve olası risklerle birlikte ‘’nasıl daha iyi bir hayat?’’ sorusuna yanıt arar.

Mevcut riskleri belirler (obezite, sigara, ailesel rahatsızlıklar gibi). Yaşam tarzı, beslenme ve spor alışkanlıkları ile birinci derecede bağlantılı diyabet, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için çalışır.

Beslenme alışkanlıklarını değiştirme, spor yapma alışkanlığı kazandırma, sigara-alkol kullanımından uzaklaştırmada yol gösterici olur. Oluşabilecek kronik (hepatit c gibi), akut (grip, pnömoni gibi) hastalıkları önleyici koruma ve bağışıklama önlemlerini alır.

Hasta ile birlikte aileye eğitim verir, kişiyi yıllar içinde izler.

Gerek duyduğu zamanlarda kendi üst uzmanlık birimleri olan Endokrinoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hepatoloji, Hematoloji, Romatoloji, Tıbbi Onkoloji, Dâhili Yoğun Bakım uzmanları ile bağlantı kurar, hasta yönlendirir, ortak hasta takip eder.

İç hastalıkları ile çok yakın bağlantılı (eski dönemlerde iç hastalıkları içinde tanımlanan) Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığına yönlendirme, ortak takip ve konsültasyonlar yapar.

İç hastalıkları uzmanı diğer tüm branşlarla ortak hastalıkları takip eder (Göz Hastalıkları İle Diyabetik Retinopati, Nöroloji İle Diyabetik Nöropati, Fizik Tedavi İle Anklozan Spondilit gibi). Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Anestezi Ve Yoğun Bakım, Dermatoloji, Kadın Doğum ile konsültasyon, ortak hasta takibi yapar.

Sonuçta tüm tıbbi branşlar arasında erişkin hasta veya normal sağlıklı kişinin koordinasyonunu, takibini, tedavisini, yönlendirmesini yapan hekim iç hastalıkları uzmanıdır. İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin deyişi İle ‘’Erişkinlerin Doktorudur’’.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 • Diyabetin önlenmesi, tanı, tedavisi, Gestasyonel Diyabet tanı ve takibi
 • Hipotiroidi, hipertroidi, hashimoto tiroidi gibi iltihabi tiroidi hastalıkları, tiroid nodülleri
 • Böbrek üstü bezi bozuklukları
 • Obezite
 • Lipit metabolizma bozuklukları
 • Kemik ve Mineral Metabolizma bozuklukları (Osteopeni, Osteoporoz, Ca – Mg eksiklikleri ve yükseklikleri
 • D vitamini bozuklukları
 • Paratiroidi bozukluklarının tanı, takip ve tedavisi düzenler. Gerektiğinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına yönlendirme yapar ve ortak takip gerçekleştirir.

Kardiyoloji Hastalıkları

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Yetmezlikleri
 • İskemik Kalp Hastalıkları, Ateroskleroz
 • Perikard Hastalıkları
 • Ekstremitelerin vasküler hastalıkları
 • Şok gibi acil kardiyak hastalıkların tanı, tedavi ve kardiyoloji uzmanına yönlendirme ve ortak takip yapar.

Solunum Sistemi

 • Pnömoniler, AC Apsesi, Amfizem, Tüberküloz gibi enfeksiyöz akciğer hastalıkları
 • Astım, KOAH, Bronşiektazi, Akciğer Kanseri
 • Akciğer Embolisi, Akut Solunum Güçlük Sendromu gibi acil hastalıkların tanısını koyar, tedavisini yapar; gerektiğinde Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi veya Onkolojiye yönlendirir.

Böbrek ve Üriner Sistem Hastalıkları

 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Glomerüler Hastalıklar
 • Böbrek Kaynaklı Hipertansiyon
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Böbrek-Mesane-Prostat Kanseri tanı ve tedavisini yapar. Gereğinde Nefroloji, Üroloji uzmanına yönlendirir.

Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Safra Hastalıkları

 • Gastroözefagus Reflü, Gastrit, Peptik Ülser, Duodenum, mide ve bağırsak tümörleri, Gastrointestinal kanamalar, Pankreatit
 • Akut ve kronik hepatitler, Karaciğer Sirozu ve komplikasyonları, KC Yetmezliği, safra kesesi hastalıkları ve tümörleri tanı, teşhis ve tedavisini yapar. Gereğinde Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Onkoloji uzmanına yönlendirir.

Kan Hastalıkları

Anemiler, Trombosit hastalıkları, Lösemi, Lenfoma, kanama, pıhtılaşma bozuklukları tanı, teşhis, tedavi ve takibini yapar. Gerektiğinde Hematoloji uzmanına yönlendirir.

Romatolojik Hastalıklar

Romatoid artrit, SLE, Vaskülitler, Sjögren Sendromu, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi, Gut ve sistemik hastalıklarda görülen artritler gibi hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Gereğinde Romatoloji uzmanına yönlendirir.

Enfeksiyon Hastalıkları

Her türlü ateşli hastalık, ishaller, enfeksiyöz, artritler, Tifo, Brusella gibi hastalıklar, diğer bakteriyel ve viral, enfeksiyon, Ssepsis gibi acil durumların tanı, teşhis ve tedavisini yapar. Gereğinde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığına yönlendirir.

Onkolojik Hastalıklar

Her türlü kanser hastalığı tanı ve takibi yapar. Onkolojik acil durumlara müdahale eder. Son dönem kanser hastası takibi yapar.

Geriatrik hasta takip ve tedavisini yapar. Kişisel hijyen, koruyucu hekimlik değerlendirme ve uygulamaları yapar, yönlendirir.